làm thế nào để gọi vốn đầu tư

9 việc cấm kỵ startup cần tránh khi kêu gọi vốn đầu tư

Một chu trình hợp lý sẽ là, đầu tiên, tạo được sự kết nối và niềm tin nơi các nhà đầu tư, sau đó mới là những bước xa hơn. Có lẽ một buổi cà phê sẽ là một ý tưởng hợp lý hơn trước khi đề cập đến chuyện trở thành người thầy hướng